Art Forschungseinheit Leitung Forschungseinrichtung Beginn Ende Auslaufphase Beginn Auslaufphase Ende
CD-Labor Stofftransport durch Papier Ass.Prof. Dipl.Phys. Dr. Karin Zojer Technische Universität Graz 01.01.2018 31.12.2024